ENGLISH

Step 1: Login to our Client Portal by using the login button on Top-Right of our website, or by clicking the link: https://jitops.com/clientarea.php

Step 2: Enter your credentials (e-mail and password) that you chose when you ordered our products, if you don’t remember, you can recover credentials by clicking “Forgot Password?” and use your e-mail.

Step 3: After a successful login, on your portal dashboard you will see a tab named Invoices and a number above it, that means the numbers of Unpaid or Overdue invoices which need to be paid. Click that tab and click again on the invoice.

Step 4: You’ll be redirected to a Invoice page where you can choose your between “Make One Off Payment” which means one-time payment or “Create Automated Recurring Subscription” which means automatic payment every time an invoice is generated (monthly or annually - depending on your choice)

Step 5: Enter your payment card details like name, number, expiry date ans CVV.

             If you choose PayPal, enter your email and password.

Note: Our payments are processed by 2Checkout and we do not store any of your billing data like card numbers or PayPal credentials.

Step 6: Click "Pay" XX.XX amount and give us up to 5 minutes to mark your invoices as paid and continue your service.

(attention: never share credit card or PayPal data on public, only on secure website and payment processors!)

 

Thank you for choosing our service!
JitOps Cloud

 


 

SHQIP

Hapi 1: Hyni në Panelin e Klientit duke përdorur butonin “Login” në krye te faqes - djathtas, ose duke klikuar në lidhjen: https://jitops.com/clientarea.php

Hapi 2: Futni kredencialet tuaja (e-mailin dhe fjalëkalimin) që keni zgjedhur kur keni porositur produktet tona, nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi, mund t'i rigjeneroni atë duke klikuar "Forgot Password?" dhe duke futur e-mail adresën tuaj.

Hapi 3: Pas keni hyrë në panel, përballë do të shihni një skedë me emrin “Invoices” dhe një numër mbi të, që do të thotë numrat e faturave të papaguara ose të prapambetura të cilat duhet të paguhen. Klikoni në atë numër dhe pastaj klikoni përsëri në faturën e papaguar.

Hapi 4: Ju do të ridrejtoheni në një faqe Fature ku mund të zgjidhni mes "Make a One Off Payment" që do të thotë pagesa bëhet vetëm njëherë ose "Create Automated Recurring Subscription" që do të thotë pagesa automatike sa herë që krijohet një faturë (mujore ose vjetore - varësisht nga zgjedhja juaj)

Hapi 5: Futni detajet e kartelës suaj të pagesës: emri, numri, data e skadimit dhe CVV.
              Nëse zgjidhni PayPal, futni emailin dhe fjalëkalimin tuaj.

Shënim: Pagesat procesohen nga 2Checkout dhe ne nuk ruajmë asnjë nga të dhënat tuaja të faturimit si numrat e kartave ose kredencialet e PayPal.

Hapi 6: Klikoni “Pay” shumën XX.XX dhe na prisni deri në 5 minuta për të konvertuar faturat tuaja si të paguara dhe për të vazhduar shërbimin tuaj.

(kujdes: asnjëherë mos i bëni publike të dhënat e kartelës ose PayPal, përveqse në uebfaqe të sigurta!)


Faleminderit që keni zgjedhur shërbimin tonë!
JitOps Cloud

Was this answer helpful? 63 Users Found This Useful (225 Votes)